Menu

Nèg Pa Bondye

Nèg Pa Bondye

 

Envokasyon

Invocation
Gason Chèf Afoutayi!
Invocation to Spirits [Source?]
Fanm Koral Yi!
Female Chorus Yes! Quickly!
[Freeman C, Bryant (2004) Haitian-English
Dictionary, Fifth Edition, Vol. 1.]
Interj. Speed up! Command to donkey.
G.C. Bila Bila!
[ibid.] table/tent in Petro (Petwo) rite.
cf. Manmanbila; bila: magic charm
necklace with pouch.
F.K. Kongo!
Congo! [ibid.]
a. People’s Republic of the Congo
b. Voodoo dance of minimal foot move-
ment with sudden violent twists.
c. important Voodoo rite: group or “nation of
voodoo spirits (nanchon), now usu. combined
with Petwo services.
G.C. Lè bouda fache, kote’l chita?
When your ass is angry, where do you sit it?
F.K. Atè!
On the floor!

San Entriman

Without Instruments
G.C. Nèg pa Bondye! O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Let those who have nothing, say O o o o o !
F.K. Se vr e e e e !
It’s tr u u u u !
G.C. Nèg pa Bondye! O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Let those who have nothing, say O o o o o !
Miguel pat’ konn pale, poun’ te konnen sak’
te nan kè li. Vr e e e e !
Miguel cannot speak, for we know what was is in his heart.
Tr u u u u !
Kwachaf pat’ konn pale, poun’ te konnen sak’
te nan kè yo. Vr e e e e !
Kwachaf cannot speak, for we knew what was in
their hearts. Tr u u u u !
Pasel pat fè mirak sa a. Ta pito ale e e e.
Pasel pat fè mirak sa a. Ta pito ale e e e.
Nèg pa Bondye! O o o o o !
If Pasel could do this miracle, he would g o o o.
If Pasel could do this miracle, he would g o o o.
Man is not God! O o o o o !
Time 0.44

Komanse Tanbou Yo

Begin Drums
F.K. Nèg pa Bondye! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Let those who have nothing, say O o o o o !
G.C. Mezanmi! Kite san mwayen yo,
Pale . . . Dyaz!
Wow! Let those who have nothing,
Say . . . Jazz!
F.K. Nèg pa Bondye! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Let those who have nothing, say O o o o o !
Miguel pat’ konn pale, poun’ te konnen sak’
te nan kè li. Vr e e e e !
Miguel cannot speak, for we knew what was in his heart,
Tr u u u u !
G.C. Wi! Kwachaf pat’ konn pale . . .
Yes! Kwachaf cannot speak . . .
F.K. Poun te konnen sa’k te nan kè yo. Vr e e e e !
For we know what was in their hearts. Tr u u u u !
Pasel pat fè mirak sa a, ta pito ale e e e.
If Pasel could do this miracle, he would g o o o.
G.C. Ya yai!
F.K. Pasel pat ka fè mirak sa a. Ta pito ale e e e.
If Pasel good do this miracle, he would g o o o.
Nèg pa Bondye! O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
G.C. Nèg pa Bondye! O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
F.K. 1:38 Se vr e e e e !
It’s tr u u u u !
G.C. Nèg pa Bondye! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Let those who have nothing, say O o o o o !
Miguel pat’ konn pale, poun te konnen sak’
te nan kè li. Vr e e e e !
Miguel cannot speak, for we knew what was in his heart,
Tr u u u u !
Kwachaf pat’ konn pale, poun’ te konnen sak’
te nan kè yo. Vr e e e e !
Kwachaf cannot speak, for we knew what was in
their hearts. Tr u u u u !
Pasel pat fè mirak sa a. Ta pito ale e e e.
Pasel pat fè barak sa a. Ta pito ale e e e.
Nèg pa Bondye! O o o o o !
If Pasel could do this miracle, he would g o o o.
If Pasel could do this miracle, he would g o o o.
Man is not God! O o o o o !
F.K. 2:10 Nèg pa Bondye! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Let those who have nothing, say O o o o o !
G.C. Adye! Mako kite yo pale se vr e e e e !
Dyaz!
Shame! Mako, leave those speaking, it’s tr u u u u !
Jazz!
F.K. Nèg pa Bondye! O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
Kite san mwayen yo, pale O o o o o !
Let those who have nothing, say O o o o o !
Miguel pat’ konn pale, poun te konnen sak’
te nan kè li. Vr e e e e !
Miguel cannot speak, for we knew what was in his heart,
Tr u u u u !
G.C. Ai! Kwatchat pat konn pale . . .
Ai! Kwatchat cannot speak . . .
F.K. Poun te konnen sa’k te nan kè yo. Vr e e e e !
For we knew what was in their hearts. Tr u u u u !
Pasel pat fè mirak sa a. Ta pito ale e e e.
If Pasel good do this miracle, he would g o o o.
G.C. 2:39 Pasel pat fè barak sa a.
If Pasel could do this miracle.
F.K. Ta pito al e e e e !
He would go o o o !
Nèg pa Bondye! O o o o o !
Man is not God! O o o o o !
G.C. Pasel pat fè barak sa a. . .
If Pasel could do that miracle. . .
F.K. Ta pito al e e e e !
Nèg pa Bondye! O o o o o !
G.C. Sa yo te kwè a se pa sa, O o o o o !
They believed it was not like that, O o o o o !
M’ba yo devan, nou menm, nou pran dèyè.
I give them up front, we take behind.
Pou’n ka regle afè nou.
So we can settle our business.
F.K. 2:56 Se vr e e e e !
G.C. Sa yo te kwè a . . . p’ap janm sa O o o o o !
They believed it was not like that, O o o o o !
Nou ba yo devan, nou menm, nou pran dèyè.
We give them up front, we take behind.
Pou’n ka regle zafè nou.
So we can settle our business.
Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
Se ravèt yo ye!
They are cockroaches!
Se poul ki pou beke yo!
They are chickens pecking all!
Ipokrit karesan yo ye!
They are two-faced backbiters!
F.K. 3:21 Sa yo te kwè a se pa sa, O o o o o !
They believed it was not like that, O o o o o !
Nou’ba yo devan, nou menm, nou pran dèyè.
We give them up front, we take behind.
Pou nou ka regle zafè nou.
So we can settle our business.
G.C. Adye Baltaza!
Shame Baltaza!
Mwen pral pale pawol la, se vr e e e e !
I will speak the word! It’s tr u u u u !
F.K. Sa yo te kwè a . . . p’ap janm sa O o o o o !
They believed it was not like that, O o o o o !
Nou ba yo devan, nou menm, nou pran dèyè.
We give them up front, we take behind.
Pou nou ka regle zafè nou.
So we can settle our business.
G.C. Lage’l!
Leave it alone!
F.K. 3:52 Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
Se ravèt yo ye!
They are cockroaches!
Se poul ki pou beke yo!
They are chickens pecking all!
Ipokrit karesan yo ye!
They are two-faced backbiters!
G.C. ak F.K. Ya, ya, ya yai! Woo!
Ya, ya, ya yai! Woo!
Ya, ya, ya yai! Woo!
G.C. Ai, Ya, Yai! Manman mweey!
My Mom! (ibid. Vodun priestess)
F.K. Se vr e e e e !
G.C. Sa yo te kwè a . . . p’ap janm sa O o o o o !
They believed it was not like that, O o o o o !
Nou’ba yo devan, nou menm, nou pran dèyè.
We give them up front, we take behind.
Pou nou ka regle zafè nou.
So we can settle our business.
Time 4:21 Lage’l!
Leave it alone!
Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
Se ravèt yo ye!
They are cockroaches!
Se poul ki pou beke yo!
They are chickens pecking all!
Ipokrit karesan yo ye!
They are two-faced backbiters!
F.K. Sa yo te kwè a se pa sa, O o o o o !
They believed it was not like that, O o o o o !
Nou’ba yo devan, nou menm, nou pran dèyè.
We give them up front, we take behind.
Pou’n ka regle zafè nou.
So we can settle our business.
G.C. 4:51 Adye! Pou n’al pale pawol la, se vr e e e e !
Shame! It’s for us to go speak the word, it’s tr u u u u !
F.K. Sa yo te kwè a p’ap janm sa, O o o o o !
They believed it was not like that, O o o o o !
Nou’ba yo devan, nou menm, nou pran dèyè.
We give them up front, we take behind.
Pou’n ka regle zafè nou.
So we can settle our business.
G.C. Lage’l!
Leave it alone!
F.K. Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
G.C. Ai! Ya, Yai!
F.K. 5:17 Pale mal lapriye jouda! O o o o o !
Speaking badly, the praying gossipers! O o o o o !
Se ravèt yo ye!
They are cockroaches!
Se poul ki pou beke yo!
They are chickens pecking all!
Ipokrit karesan yo ye!
They are two-faced backbiters!
G.C. Ai! Ai! Ravèt yo ye!
Ai! Ai! They are cockroaches!
Se poul ki pou beke yo!
They are chickens pecking all!
F.K. Ipokrit karesan yo ye!
They are two-faced backbiters!
G.C. Ai! Ai! Ravèt yo ye!
Ai! Ai! They are cockroaches!
Se poul ki pou beke yo!
They are chickens pecking all!
F.K. 5:31 Ipokrit karesan yo ye!
They are two-faced backbiters!
G.C. Medizan malpalan, se sa ki mennen sa la ye.
Slanderers, it is they who bring it.
F.K. Se vr e e e e !
It’s tr u u u u !
G.C. Medizan fò’ yo kite lang yo an repo.
Slanderers, it is necessary that they leave their
tongues quiet.
Medizan malpalan, se sa ki mennen sa la ye.
Slanderers, it is they who bring it.
Time 5:49 Ou men k’ zanmi’m, w’ap mache pale m a a a l.
You, yourself, who are my friend, you are spreading gossip,
talking badly.
Ou men k’ zanmi’m w’ap mache pale koze moun.
You, yourself, who are my friend, are spreading others’ gossip.
Piga jou a, pou pa peye lang ou.
Watch out for the day, you will pay for your tongue.
Lage’l!
Leave it alone!
F.K. Medizan malpalan, se sa ki mennen sa la ye.
Slanderers, it is they who bring it.
G.C. Wi! Sanba Nikel, fò’ yo kite lang yo an repo.
Yes! Roots singer Nikel, it is necessary that they keep their
tongues quiet.
F.K. Medizan malpalan, se sa ki mennen sa la ye.
Slanderers, it is they who bring it.
Ou men k’ zanmi’m, w’ap mache pale mal.
You, yourself, who are my friend, you are spreading others’
gossip.
G.C. 6:23 Adye! Adye! Adye! Adye!
Shame! Shame! Shame! Shame!
Ou men k’ zanmi’m . . .
You, yourself, who are my friend . . .
F.K. W’ap mache pale koze moun . . .
You are spreading others’ gossip . . .
Piga jou a, pou pa peye lang ou.
Watch out for the day, you will pay for your tongue.
G.C. Wiiiii ! Medizan malpalan!
Yes! Slanderers!
F.K. Hiiiii!
G.C. Medizan malpalan!
Slanderers!
F.K. Hiiiii!
G.C. Medizan malpalan!
Slanderers!
F.K. Hiiiii!
G.C. & F.K. Se sa ki mennen s a a l a a a e e [F.K. Wiiiii ! S e e e Vr e e e !]
Time 6:36 It is they who bring it.
G.C. Medizan fò’ yo kite lang yo an repo.
Slanderers, it is necessary that they leave their tongues quiet.
Medizan malpalan, se sa ki mennen sa la ye.
Slanderers, it is they who bring it.
Ou men k’ zanmi’m . . . w’ap mache pale’m m a a a l.
You, yourself, who are my friend . . . spreading gossip
Ou men k’ zanmi’m . . . w’ap mache pale koze moun.
You, yourself, who are my friend . . . spreading others’ gossip.
Time 6:59 Piga jou a, pou pa peye lang ou. Ou wii!
Watch out for the day, you will pay for your tongue. You, yes!
F.K. Medizan malpalan, se sa ki mennen sa la ye.
Slanderers, it is they who bring it.
G.C. Ou wiii! Jeri fò’ yo kite lang y’an repo o o .
You, yes! Jeri, it is necessary that they keep their tongues quiet.
Lage’l!
Leave it alone!
F.K. Medizan malpalan, se sa ki mennen sa la ye.
Gossipers, it is they who bring it.
Ou men k’ zanmi’m . . . w’ap mache pale’m m a a a l.
You, yourself, who are my friend, are spreading gossip.
G.C. Adye! Ou men’k zanmi’m.
Shame! You, who are my friend . . .
F.K. W’ap mache pale koze moun . . .
You are spreading others’ gossip . . .
Piga jou a, pou pa peye lang ou.
Watch out for the day, you will pay for your tongue.
G.C. & F.K. A a a ! Piga jou a [Pou pa peye lang ou].
Watch out for the day . . . [You will pay for your tongue]
G.C. & F.K. Aiii! W a ii! Manman ! [Ou pa peye lang ou]
Mother! [You will pay for your tongue]
G.C. & F.K. Aiii! Piga jou a! [Ou pa peye lang ou]
Watch out for the day . . . [You will pay for your tongue]
G.C. 7:41 Aiii! Ou met g’anpil lajan.
You can have a lot of money!
F.K. Hiiiii!
G.C. Ou gen bèl kay!
You have a beautiful house!
F.K. Hiiiii!
G.C. Ou gen bèl oto!
You have a beautiful car!
F.K. Hiiiii!
Depi lanmò pase, yon sel kote a nou prale, sa se vre e e.
As soon as death passes, the only place we will go, that is tr u u u e.
F.K. Wo o o y! Wo o o y! Wo o o y! Wo o o y! Manman menm kote a, nou prale.
Mother (Vodun priestess), the same
place we will go.
G.C. Aiii! Ou met g’anpil lajan.
You can have a lot of money!
F.K. Hiiiii!
G.C. Ou gen bèl kay!
You have a beautiful house!
F.K. Hiiiii!
G.C. Ou gen bèl oto!
You have a beautiful car!
F.K. Hiiiii!
G.C. Depi Barak pase yon sèl kote a nou prale, sa se chay.
When Barak (also Spirit) leaves to the only place we go, that is a burden
(ibid. chay: Vodun magical power to change events)
F.K. Wo o o y! Wo o o y! Wo o o y! Wo o o y! Manman menm kote a, nou prale.
Mother (Vodun priestess), the same
place we will go.
G.C. & F.K. Besly te la. [Hiiii!]
Besley was here.
Time 8:05 Monri debake! [Hiiii]
The people from the Monri province arrive!
La plenn debake! [Hiiii]
The people from the plain arrive!
Sen Mak debake! [Hiiii]
The people from the Saint Mark province arrive!
Kwachaf, depoze! [Hiiii]
Kwachaf, bring it on!
Nikel, depoze! [Hiiii]
Nikel, bring it on!
Wi! Depi Barak pase ‘on sèl kote a nou prale.
Sa se chay!
Yes! Since Barak passes to the only place we go.
It’s a burden!
F.K. 8:16 Wo o o y! Wo o o y! Wo o o y! Wo o o y! Manman menm kote a, nou prale.
Mother (Vodun priestess), the same
place we will go.
G.C. Ba’ yo manj e e e e e e e e e e e e e !
Give them f o o o o o o o o o o o o d !
F.K. Aa O o o h !
G.C. Ba’ yo manje la! Yo pa konnen sa’m peze.
Give them the food. They do not know that is my strength.
F.K. Ogou je wouj: O o o ! wa yo o o . Yo pa konnen sa’m peze wa yo o o.
Red-eyed Ogou: They do not know that is my strength.
[ibid. Ogou: Vodun spirit of energy, war, iron]
G.C. & F.K. Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Time 8:36 Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
G.C. Dyaz la! Yo pa konnen sa’m peze.
Jazz! They do not know that is my strength!
F.K. Ogou je wouj: O o o ! wa yo o o . Yo pa konnen sa’m peze wa yo o o.
Red-eyed Ogou: They do not know that is my strength.
G.C. Wi! Ba’ yo manj e e e e e e e e e e e e e !
Yes! Give them f o o o o o o o o o o o o d !
F.K. Aa O o o h !
G.C. 8:54 Ba’ yo manje la! Yo pa konnen sa’m peze.
Give them food! They do not know that is my strength.
F.K. Ogou je wouj: O o o ! wa yo o o . Yo pa konnen sa’m peze wa yo o o.
Red-eyed Ogou: They don’t know that it is my strength.
G.C. Wi! Ba’ yo manj e e e e e e e e e e e e e !
Yes! Give them f o o o o o o o o o o o o d !
F.K. Aa O o o h !
G.C. Ba’ yo manje la. Yo pa konnen sa’m peze.
Give them the food. They do not know that is my strength.
F.K. Ogou je wouj: O o o ! wa yo o o . Yo pa konnen sa’m peze wa yo o o.
Red-eyed Ogou: They don’t know that it is my strength.
G.C. & F.K. Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Woy! Woy! Woy! Woy! [Hiii!]
Lapriyè
Pray
Entwodiksyon
Introduction
F.K. Lapriyè! An nou lapriyè!
Female Chorus Lapriyè! Fòk nou lapriyè!
Pray! Let’s pray!
Pray! We must pray!
Lapriyè! An nou lapriyè!
Lapriyè! Fòk nou lapriyè!
Pray! Let’s pray!
Pray! We must pray!
Lapriyè! An nou lapriyè pou Ayiti chanje!
Lapriyè! Fòk nou lapriyè pou Ayiti delivre!
Lapriyè, pou Ayiti cheri.
Pray! Let’s pray for Haiti to change!
Pray! We must pray for Haiti to be free!
Pray for dear Haiti.
Time 0.53 Tanbou Yo Komanse
Drums Begin
G.C. & F.K. Sa fè lontan peyi’m mare.
Male Lead & Li gen lontan depi’l mare.
Female Chorus Poukisa‘l pa ka lage?
It is a long time that my country has been chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
G.C. Sa fè lontan peyi’m mare.
Male Lead Li gen lontan depi’l mare.
Poukisa’l pa ka lage?
It is a long time that my country has been chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
F.K. Sa fè lontan peyi’m mare.
Time 1:15 Li gen lontan depi’l mare.
Poukisa’l pa ka lage?
It is a long time that my country has been chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
G.C. Sa fè lontan peyi’m mare.
It is a long time that my country has been chained.
F.K. Se vr e e e e !
It’s tr u u u u !
G.C. Li gen lontan li mare.
Pouki’l pa ka lage?
It is a long time she is chained.
Why she cannot be free?
F.K. Sa fè lontan peyi’m mare.
Li gen lontan depi’l mare.
Poukisa li pa ka lage?
It is a long time that my country has been chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
G.C. 1:30 Sa fè lontan kinan’m mare. [Woo! Woo!]
Li gen lontan li mare.
Pouki’l pa ka lage?
It is a long time that my country has been chained.
It is a long time that she is chained.
Why she cannot be free?
F.K. Sa fè lontan peyi mare.
Li gen lontan depi’l mare.
Poukisa’l pa ka lage?
It is a long time the country is chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
G.C. 1:42 Se tèt ansanm ki pou lage’l.
Put our heads together to free it.
F.K. Lag e e e e l !
Fr e e e e it!
G.C. Sa fè lontan kinan’m mare.
Poukisa li pa ka lage?
It is a long time that my country has been chained.
Why is she not able to be free?
F.K. Sa fè lontan peyi mare.
Li gen lontan depi’l mare.
Poukisa’l pa ka lage?
It is a long time the country is chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
G.C. 1:54 Sa fè lontan peyi’m mare, mare. [Woo! Woo!]
Li gen lontan depi’l mare.
Poukisa li pa ka lage?
It is a long time the country is chained, chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
F.K. Sa fè lontan peyi’m mare.
Li gen lontan depi’l mare.
Poukisa’l pa ka lage?
It is a long time the country is chained.
It is a long time since she was chained.
Why is she not able to be free?
G.C. 2:07 Sa fè lontan peyi’m mare.
It is a long time the country is chained.
F.K. Poukisa’l pa ka lage?
Why is she not able to be free?
G.C. Li gen lontan depi’l mare.
It is a long time since she was chained.
F.K. Poukisa’l pa ka lage?
Why is she not able to be free?
G.C. Sa fè lontan kinan’m mare.
It is a long time that my country has been chained.
F.K. Poukisa’l pa ka lage?
Why is she not able to be free?
Time 2:16 Pòz: Tanbou yo
Pause Drums
G.C. & F.K. Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase a yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase a yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Woy! Woy! Woy! Wo o o y!
Woy! Woy! Woy! Woy!
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
Ou anraje salòp!
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
G.C. Mwen te plase ak fanm nan
Time 2:47 Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase ak yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Alo, Flèch Kann . . . bon bagay!
Hello, Flèch Kann, a Rara group and a metaphor
for the sweet cane sprout . . . wonderful thing!
F.K. Ou anraje e e !
You crazy double-dealer!
G.C.
Mwen te plase ak fanm sa
Time 2:58 Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase ak yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Woy! Woy! Woy! Woy!
Amwey! Woy! Woy! Woy!
Damn!
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
Ou anraje salòp!
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
G.C. & F.K. Mwen te plase ak fanm nan
Time 3:21 Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase ak yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al p’ak yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Woy! Woy! Woy! Woy!
Woy! Woy! Woy! Woy!
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
Ou anraje salòp!
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
G.C. Wi, ou anraje o o o !
W’anraje e e e ! [F.K.]
Ou anraje, fanm nan anraje
Time 3:53 San wont!
Yes, you’re crazy!
Yes, you’re crazy!
You are crazy! The woman’s crazy!
Shameless!
F.K. H iiiiiiiiii !
G.C. Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. L’ale kite’m.
L’al plase ak yon pa itil.
Woy! Woy! Woy! W o o o y !
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Pòz: Tanbou Yo
Drum Pause
Anmwey: Woy! Woy! Woy!
Damn!
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
Ou anraje salòp!
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
F.K. & G.C. Mwen te plase ak fanm nan
Time 4:16 Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase ak yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
G.C. Anmwe e o o o !
Damn!
Pawòl la pale si se vre.
Speak the word if it’s true.
F.K. Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase ak yon pa itil.
Woy! Woy! Woy! W o o o y !
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
G.C. Babankou! Ban’m ‘on ko u u u !
Barbancourt rum! Give me a drink!
[This rum is also an offering to Ezili Danto (Nago/Petwo)]
Time 4:36
F.K. Woy! Woy! Woy! W o o o y !
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
Ou anraje salòp!
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
G.C. Ou anraje e e o o !
You’re crazy y y y o o !
F.K. W’anraje e e e !
You’re crazy y y y o o !
G.C. Ou anraje. Fanm n’ anraje. [F.K.] O u u !
Time 4:48 Li anraje. [F.K.] O u u !
Fanm nan anraje e e ! [F.K.] O u u !
You’re crazy. The woman is crazy!
She is crazy.
The woman is crazy.
H iiiiiiiiii !
F.K. Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
G.C. L’al plase ak yon pa iti iiiil !
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Pòz: Tanbou Yo
Drum Pause
Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
Time 5:04 L’al plase ak yon pa itil.
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Woy! Woy! Woy! W o o o y !
Anmwe woy woy wo y y y !
Damn!
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
Ou anraje salòp!
Ou anraje salòp! [F.K.]
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
You crazy double-dealer! [F.K.]
Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
F.K. L’al plase ak yon pa iti iiiil !
Time 5:24 I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Mwen te plase ak fanm nan
Pou’m te marye. Fanm nan kite’m.
L’al plase ak yon pa iti iiiil !
I contracted a common-law marriage with a woman
for me to marry. The woman left me.
She left for a common-law marriage with someone useless.
Woy! Woy! Woy! W o o o y !
W’anraje e e e o o o !
You’re crazy y y y o o !
G.C.
Time 5:43 Woy! Woy! Woy! W o o o y !
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
F.K. Ou anraje salòp!
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
Ou anraje salòp!
G.C. Ou anraje salòp! [F.K.]
But a useless one is better than a marriage!
You crazy double-dealer!
You crazy double-dealer! [F.K.]
Ai iii! Men pa itil la pi bon pase maryaj la!
G.C. But a useless one is better than a marriage!
Time 5:55
Ou anraje salop!
You crazy double-dealer!
F.K.
Wi iii! Men pa itil la pi bon pase maryaj la
But a useless one is better than a marriage!
G.C.
W’anraje salop!
You crazy double-dealer!
F.K.
Pòz: Tanbou Yo
Drum Pause
Alo Diri Tchako . . . bon baga a a y y !
Hello, Diri Tchako . . . wonderful thing!
G.C. Name of rice company.
Time 6:11 Pa bezwen zanmi!
Don’t need friends!
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends.
F.K.
Pa bezwen zanmi.
Don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends!
F.K.
Pa bezwen zanmi.
Don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends!
F.K. Woy! Woy! Woy!
Se zanmi sa k’ap file madanm mwen
Time 6:25 It’s my friend that wants to fuck my girlfriend.
Amwey, amwey, amwey O o o o !
Se zanmi sa k’ap file madanm mwen.
G.C. & F.K. Damn! Damn! Damn!
It’s my friend that wants to fuck my girlfriend.
Pa bezwen zanmi.
Don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends!
F.K.
Pa bezwen zanmi.
Don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends!
F.K.
Mwen pa bezwen zanmi.
I don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends!
F.K. Woy! Woy! Woy!
Se zanmi sa k’ap file madanm mwen
It’s my friend that wants to fuck my girlfriend.
Amwey, amwey, amwey O o o o !
Se zanmi sa k’ap file madanm mwen
Time 6:50 Damn! Damn! Damn!
It’s my friend that wants to fuck my girlfriend.
Pa bezwen zanmi.
Don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends!
F.K.
Pa bezwen zanmi.
Don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
No need for friends!
F.K.
M’ pa bezwen zanmi.
Don’t need friends!
G.C.
Sa pou’m fè zanmi.
Woy! Woy! Woy!
F.K. Se zanmi sa k’ap file madanm mwen
No need for friends!
It’s my friend that wants to fuck my girlfriend.
Amwey, amwey, amwey O o o o !
Se zanmi sa k’ap file madanm mwen
Damn! Damn! Damn!
It’s my friend that wants to fuck my girlfriend.
Rale mennen vini.
Pull together. [non-translatable]
G.C.
Time 7:17 Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Rale touris vini
Bring the tourists.
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Fòk nou plante bwa.
We must plant trees.
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Rale’l mennen’l vini
Pull together. [non-translatable]
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Rale’l mennen’l vini
Pull together. [non-translatable]
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Alo senatè Benard!
Hello Senator Bernard!
G.C.
Pa gen wout pa bwa devan devan nèt.
You are so far in the front, none can beat you.
Time 7:31 [non-translatable]
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Rale touris vini.
Bring the tourists.
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Fòk nou plante bwa.
We must plant trees.
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Rale mennen vini
Pull together. [non-translatable]
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Rale touris vini.
Bring the tourists.
G.C.
Pou Ayiti ka bèl.
For Haiti to be beautiful.
F.K.
Rale . . .
Pull . . .
G.C.
Peche, Prale Peche!
Chase, Let’s Go Chase [It]!
Invocation
[Freeman C. Bryant (2004), Haitian-English Dictionary, Fifth Edition, Vol. 1.]
Gason Chèf Afoutayi!
Invocation to Spirits [Source?]
Fanm Koral Yi!
Interj. Speed up! (Command to donkey).
G.C. Bila! Bila!
[ibid. table/tent in Petro (Petwo) rite. cf. Manmanbila; bila: magic
charm necklace with pouch.
F.K. Kongo!
Congo!
[ibid.]
a. People’s Republic of the Congo
b. Vodou dance of minimal foot movement with sudden violent twists
c. important Vodou rite: group or nation of Vodou spirits (nachon), now
usu. Combined with Petwo services.
G.C. Lè mouda fache, kote l chita?
When your ass is angry, where do you sit it?
F.K. Atè!
On the floor!
0:04 Peche, m’ prale peche! [Bilolo! F.K.]
G.C. Mwen di peche, m prale peche la!
Manzè Mari o, m prale peche!
Sen Nikola o, m prale peche!
Peche sa, m ap soupe aswè a!
[Mary = The Virgin Mary embodied by the lwa Ayida Wedo (Rada);
Offering = a white chicken; alternatively Bosou Twa Kòn, Rada/Petwo protector.
[Saint Nicholas = Saint Nicholas embodied by the lwa Marasa (twins, Rada/Petwo);
Offering = three healing leaves]
Chase it, I’m going to chase it! [Amen! Petwo ritual cry]
I say chase it, I’m going to chase it!
Miss (Virgin) Mary o, I’m going to chase it!
Saint Nicolas o, I’m going to chase it!
Chasing that, I’m going to eat this evening!
Komanse Tanbou Prensipal Yo
Begin Principal Drums
F.K. 0.32 Peche, m prale peche!
Peche, m prale peche la!
Manzè Mari o, m prale peche!
Sen Nikola o, m prale peche!
Peche, m ap soupe aswè a!
Chase it, I’m going to chase it!
Chase it, I’m going to chase it!
Miss (Virgin) Mary o, I’m going to chase it!
Saint Nicolas o, I’m going to chase it!
Chasing it, I’m going to eat this evening!
G.C. 0.53 Mwen di peche, m prale peche! [Bilolo! Fanm Koral]
Mwen di peche, m prale peche la!
Manzè Mari o, m prale peche!
Sen Nikola o, m prale peche!
Peche sa, m’ pral soupe aswè a!
I say chase it, I’m going to chase it! [Amen! Petwo ritual cry]
I say chase it, I’m going to chase it!
Miss (Virgin) Mary o, I’m going to chase it!
Saint Nicolas o, I’m going to chase it!
Chasing it, I’m going to eat this evening!
F.K. 1.13 Peche, m prale peche!
Peche, m prale peche la!
Manzè Mari o, m prale peche!
Sen Nikola o, m prale peche!
Peche sa, m ap soupe aswè a!
Chase it, I’m going to chase it!
Chase it, I’m going to chase it!
Miss (Virgin) Mary o, I’m going to chase it!
Saint Nicolas o, I’m going to chase it!
Chasing it, I’m going to eat this evening!
G.C. 1.33 Mwen di peche, peche, peche!
[F.K. Bi! Bi! Bi!] M prale peche!
Peche, m prale peche la!
Manzè Mari, Woy! M prale peche!
Sen Nikola o, m prale peche, mesye!
Peche sa, m pral soupe aswè a!
I say chase it, chase it, chase it, chase it!
[F.K. Bi! Bi! Bi!] I’m going to chase it!
Chasing, I’m going to chase it!
Miss (Virgin) Mary! Wow! I’m going to chase it!
Saint Nicolas o, I’m going to chase it, Mr!
Chasing it, I’m going to eat this evening!
F.K. 1.55 Peche, m prale peche!
Peche, m prale peche la!
Manzè Mari o, m prale peche!
Sen Nikola o, m prale peche!
Peche sa, m ap soupe aswè a!
Chase it, I’m going to chase it!
Chase it, I’m going to chase it!
Miss (Virgin) Mary o, I’m going to chase it!
Saint Nicolas o, I’m going to chase it!
Chasing it, I’m going to eat this evening!
G.C. 2.15 Wiii, wiii, wiii! [Bi! Bi!] Mwen di peche, [Bi!]
Peche, peche! [Bi!] M prale peche!
Ayayayayayayayayayay ay!
Mwen di peche, Keke, m prale peche la!
Manzè Mari, Woy! M prale peche!
Sen Nikola o, m prale peche, mesye!
Peche sa, m pral soupe aswè a!
Wiii, wiii, wiii! [Bi! Bi!] I say chase it! [Bi!]
Chase it, chase it! [Bi!] I say chase it!
Ayayayayayayayayayay ay!
I say chase it, Keke, I’m going to chase it!
Miss (Virgin) Mary! Wow! I’m going to chase it!
Saint Nicolas o, I’m going to chase it, Mr!
Chasing it, I’m going to eat this evening!
F.K. 2.45 Peche, m prale peche!
Peche, m prale peche la!
Chase it, I’m going to chase it!
Chase it, I’m going to chase it!
F.K. Manzè Mari o, m prale peche!
G.C. [F.K.] Ay, Sen Nikola o, m prale peche!
F.K. Peche sa, m ap soupe aswè a!
Miss (Virgin) Mary o, I’m going to chase it!
Oh, Saint Nicolas o, I’m going to chase it!
Chasing it, I’m going to eat this evening!
G.C. 3.04 Wiii, ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o o! [Bilolo!]
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o o!
Se demwazèl la, ki kwit yon poul a, tete li bay Bosou a!
Bosou a pa manje l la, Anhan!
Yes, the little chicken is squawking! Hold it hard! [Amen!]
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
[Dahomey deity of trickery and magic]
Bosou is not going to eat it, Anhan!
F.K. 3.25 Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o o
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o o
Se demwazèl la, ki kwit yon poul a, tete li bay Bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
G.C. 3.44 Wiii, ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l, kenbe l [Bi!] kenbe l [Bi! Bi!] fò wo o o
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò. Woy!
Se demwazèl la ki kwit yon poul a, tete li bay bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
Yes, the little chicken is squawking! Hold it, hold it, hold it [Bi!] hold it [Bi! Bi!] hard!
The little chicken is squawking! Hold it, Hold it hard! Oh!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
F.K. 4.06 Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o o
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o o
Se demwazèl la ki kwit yon poul a, tete li bay bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
G.C. 4.26 Wiii, ti poul la rele! Kenbe l, Kenbe l, Kenbe l [Bi!] kenbe l [Bi! Bi!] fò, manman m!
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò, wi!
Se demwazèl la ki kwit yon poul a tete li bay bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it, hold it [Bi] hold it [Bi!Bi!] hard, my mother!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard, yes!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
F.K. 4.50 Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o
Se demwazèl la ki kwit yon poul a tete li bay bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
G.C. 5.08
Wi! M’chach’on dwogi palmannan, m’chach’on bila Bizango, tout se lavi a [Bilolo!]
Men se lavi palmannan, nou di se lavi nèg gege bila se
Men twa fèy nan bwa se lavi a a a
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fwa Di la a a
Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò! Wi!
Se demwazèl la ki kwit yon poul a tete li bay bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
Yes! I’m searching for a “dwogi, palmannan, I’m searching for a “bila Bizango,”
All is Life! [Amen!]
“Palmannan,” it is Life! We say that the fellow of the granadilla tree in the bila,
it is Life!
Three leaves from the tree, it is Life!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it this time, Dila!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard! Yes!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
[Dahomey deity of trickery and magic]
Bosou is not going to eat it, Anhan!
[dwogi = v. protect by magic power; immunize a child’s blood against lougawou]
[palmannan = Vodu healer]
[bila = tent or table for Petwo rites]
[Bizango = secret society of Bosou adherents.]
[A gege is the granadilla tree. The three leaves (twa fèy) are from this tree. Three is a
magic number. The nèg gege or “leaf (of the gege) man” is probably the who who gathers
the leaves. The leaves will be used with the breast of the chicken in the bila as
an offering to Bosou via the Bizango sèvitè]
F.K. 5.40 Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
G.C. Adye! Gade! Kenbe l, pou w pa lage l, wi!
Watch out! Look! Hold it, don’t let it go, yes!
F.K. 5.48 Ti poul la rele! Kenbe l, kenbe l fò o o
Se demwazèl la, ki kwit yon poul a tete li bay bosou a.
Bosou a pa manje l la, Anhan!
The little chicken is squawking! Hold it, hold it hard!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
G.C. [F.K.] Se demwazèl la a, ki kwit yon poul a tete li bay bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
G.C. [F.K.] 6.06 Ay! Se demwazèl la a, ki kwit yon poul a tete li bay bosou a
Bosou a pa manje l la, Anhan!
Yes! It’s the young lady who cooks a chicken, offers the breast to Bosou!
Bosou is not going to eat it, Anhan!
G.C. 6.13 Pa mwen k a di yo o o! [Bilolo!]
Yo di yo fò, yo di yo konnen o!! Se pa mwen k pou di yo o o
[Tande sa!]
Pa mwen k’ap di yo o o
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
Men tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o o
Men tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o o
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k pou di yo o o
I’m not the one to tell them! [Amen!]
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
[Listen to that!]
I’m not the one to tell them!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
All those who want to know, they have to go for it!
All those who want to know, they have to go for it!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
F.K. 6.59 Se pa mwen k ap di yo o o!
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
Se pa mwen k ap di yo o o!
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
Tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o o
Tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o o
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
I’m not the one to tell them!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
I’m not the one to tell them!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
All those who want to know, they have to go for it!
All those who want to know, they have to go for it!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
G.C. 7.42 Se pa mwen k ap di yo o o! [Bilolo!]
Pa mwen k ap di yo o o
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
Men tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo iii!
Men tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o
Moun yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
[Tande sa, la!]
I’m not the one to tell them! [Amen!]
I’m not the one to tell them!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
All those who want to know, they have to go for it!
All those who want to know, they have to go for it!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
[Hear that, la!]
F.K. 8.10 Se pa mwen k ap di yo o o!
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
Se pa mwen k ap di yo o o!
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
Tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o o!
Tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o o!
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
I’m not the one to tell them!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
I’m not the one to tell them!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
All those who want to know, they have to go for it!
All those who want to know, they have to go for it!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
G.C. 8.52 Se pa mwen k ap di yo, Ti nonm! Ti nonm! [Bi! Bi!]
Se pa mwen k pou di yo o o [Bi!]
Moun yo di yo fò, Jeronimo! Yo di yo konnen o! Se pa mwen k pou di yo o o
Se pa mwen k ap di yo o o!
Sanmba, yo di yo fò! Yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo.
Tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo!
Ayayay! Men tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o
Moun yo di yo fò! Yo di yo konnen o! Se pa mwen k pou di yo o o
I’m not the one to tell them, Li’l boy! Li’l boy! [Bi! Bi!]
I’m not the one to tell them! [Bi!]
They say they are smart, Jeronimo! They say they know! I’m not the one to tell them!
I’m not the one to tell them!
Sanmba, they say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
All those who want to know, they have to go for it!
Ayayay! All those who want to know, they have to go for it!
They say they are smart! They say they know! I’m not the one to tell them!
F.K. Se pa mwen k ap di yo o o!
Yo di yo fò. Yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o!
I’m not the one to tell them!
They say they are smart. They say they know! I’m not the one to tell them!
G.C. Adye e! Azò! Se pa ou k ap di yo, se vre e e!
Watch out, Azò! You are not the one to tell them, it’s true!
F.K. Se pa mwen k ap di yo o o!
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o!
I’m not the one to tell them!
They say they are smart. They say they know! I’m not the one to tell them!
G.C. [F.K.] Tout sa k bezwen konnen, yo mèt sele pye yo o o!
Men tout sa k bezwen konnen la [Yo mèt sele pye yo o o!]
Yo di yo fò, yo di yo konnen o! Se pa mwen k ap di yo o o
Ay! Moun yo di yo fò, yo di yo konnen o! [Se pa mwen k ap di yo o o]
Ay! Yo di yo fò, yo di yo konnen o! [Se pa mwen k ap di yo o o]
All those who want to know, they have to go for it!
So all those who want to know [They have to go for it!]
They say they are smart. They say they know! I’m not the one to tell them!
Ay! They say they are smart. They say they know! [I’m not the one to tell them]
Ay! They say they are smart. They say they know! [I’m not the one to tell them]
Dousman
Slowly
G.C. [F.K.] Ay! Moun di yo fò! Yo di yo konnen wo o! [Se pa mwen k ap di! Yo o o!]
Ay! They say they are smart. They say they know! [I’m not the one to tell them]
Vyèj Mirak Sodo
Virgin of Miracles; Our Lady of Mount Carmel
Sodo: Saut-d’ Eau; Dept. Center; Site of Vodou
Pilgrimage in mid-July
Envokasyon
Invocation
[Freeman C. Bryant (2004), Haitian-English Dictionary, Fifth Edition, Vol. 1.]
Gason Chèf Afoutayi!
Invocation to Spirits [Source?]
Fanm Koral Yi!
Interj. Speed up! (Command to donkey).
G.C Bila! Bila!
[ibid. table/tent in Petro (Petwo) rite. cf. Manmanbila; bila: magic
charm necklace with pouch.
G.C [F.K] Kongo!
Congo!
[ibid.]
a. People’s Republic of the Congo
b. Vodou dance of minimal foot movement with sudden violent twists
c. important Vodou rite: group or nation of Vodou spirits (nachon), now
usu. Combined with Petwo services.
G.C Lè mouda fache, kote l chita?
When your ass is angry, where do you sit it?
F.K Atè!
On the floor!
G.C Vyèj Mirak Sodo [Bilolo!]
M ap vini nan pye ou!
M ap vini nan pye ou!
Pou m pa fè sa ankò.
Mwen mache; mwen bouke!
Ou fè m mache; mwen bouke la!
Ou fè m pwomès, mwen pa wè li!
Virgin of Miracles! [Amen!]
I am coming to your feet!
I am coming to your feet!
For me not to do that again.
I walk; I am exhausted!
You make me walk; I am exhausted!
You make me a promise; I do not see it!
F.K 0.53 Vyèj Mirak Sodo, mwen vini nan pye ou!
Mwen vini nan pye ou pou m pa fè sa ankò.
Vyèj Mirak Sodo, mwen vini nan pye ou!
Mwen vini nan pye ou pou m pa fè sa ankò.
Mwen mache, mwen bouke!
Virgin of Miracles, I am coming to your feet!
I am coming to your feet, for me not to do that again.
Virgin of Miracles, I am coming to your feet!
I am coming to your feet, for me not to do that again.
I walk; I am exhausted!
G.C E! E-e-e-e!
F.K 1.19 Ou fè m mache; mwen bouke la!
Ou fè m pwomès, mwen pa wè li!
You make me walk; I am exhausted!
You make me a promise; I do not see it!
G.C 1.26 Wi! Vyèj Mirak Sodo. [Bilolo!]
M ap vini nan pye ou!
M ap vini nan pye ou!
Pou m pa fè sa ankò.
Fè m mache; mwen bouke!
Ou fè m mache; mwen bouke la!
Ou fè m pwomès; mwen pa wè li!
Yes! Virgin of Miracles. [Amen!]
I am coming to your feet!
I am coming to your feet!
For me not to do that again.
You make me walk; I am exhausted!
You make me a promise; I do not see it!
F.K 2.10 Vyèj Mirak Sodo, mwen vini nan pye ou!
Mwen vini nan pye ou pou m pa fè sa ankò.
Vyèj Mirak Sodo, mwen vini nan pye ou!
Mwen vini nan pye ou pou m pa fè sa ankò.
Mwen mache; mwen bouke!
Virgin of Miracles, I am coming to your feet!
I am coming to your feet, for me not to do that again.
Virgin of Miracles, I am coming to your feet!
I am coming to your feet, for me not to do that again.
I walk; I am exhausted!
G.C Bouke! Bouke! Bouke! Bouke! Bouke !
Tired! Tired! Tired! Tired! Tired!
F.K 2.36 Ou fè m mache; mwen bouke la.
Ou fè m pwomès; mwen pa wè li.
You make me walk; I am exhausted!
You make me a promise; I do not see it!
G.C Ay ! Ou fè m pwomès!
Ay! You make me a promise!
F.K Mwen pa wè li!
I don’t see it!
G.C Ou fè m kado!
You make me a gift!
F.K Mwen pa wè li!
I don’t see it!
G.C 2.49 Voye l ban mwen!
Send it to me!
F.K Mwen pa wè li!
I don’t see it!
G.C 2.52 Kouzen o! Pase m vòlè . . .
M pito mande charite! [Bilolo!]
Azalasi! Azalasa la!
Pase m vòlè . . .
M pito mande charite!
Azaka, mande pa vòlè o!
Men minis, mande pa vòlè o!
Kouzen o! Pase m vòlè . . .
M pito mande charite!
Cousin o! Instead of stealing . . .
I would rather beg! [Amen!]
Azalasi! Azalasa la!
Instead of stealing . . .
I would rather beg! [Amen!]
Azaka (lwa; agriculture), begging is not stealing!
But, minister, begging is not stealing o!
Cousin o! Instead of stealing . . .
I would rather beg! [Amen!]
F.K Kouzen o! Pase m vòlè!
M pito mande charite . . .
Cousin o! Instead of stealing . . .
I would rather beg! [Amen!]
G.C 3.26 Anmwe! Se charite m ap mande!
Wow! I am begging!
F.K Kouzen o! Pase m vòlè!
M pito mande charite!
Men kouzen, mande pa vòlè o . . .
Cousin o! Instead of stealing . . .
I would rather beg! [Amen!]
GREG But friend, begging is not stealing!
G.C 3.37 Anmwe! Azaka, mande pa vòlè o!
Wow! Azaka, begging is not stealing!
F.K Kouzen o! Pase m vòlè!
M pito mande charite!
Friend o! Instead of stealing . . .
I would rather beg! [Amen!]
G.C. Agwèdesi! Agwèdesa la!
Ayayayay! O! [Bilolo!] Manman m nan!
Agwè (Dahomey lwa, Rada, sea; thunder; male consort of female principle.
Ayayayay! O! [Amen!] My Mother!
G.C 3.53 Minis o! Pase m vòlè!
M pito mande charite!
Azaka, mande pa vòlè o! [Bilolo!]
Men minis, mande pa vòlè o!
Kouzen o! Pase m vòlè!
M pito mande charite!
Minister o! Instead of stealing . . .
I would rather beg!
Azaka, begging is not stealing!
But minister, begging is not stealing!
Friend o! Instead of stealing . . .
I would rather beg!
F.K 4.15 Kouzen o! Pase m vòlè!
M pito mande charite!
Friend o! Instead of stealing . . .
I would rather beg!
G.C Anmwe! Se charite m ap mande!
Wow! I am begging!
F.K Kouzen o! Pase m vòlè!
M pito mande charite!
Men kouzen, mande pa vòlè o!
Friend o! Instead of stealing . . .
I would rather beg!
But, friend, begging is not stealing!
G.C 4.31 Anmwe! Azaka, mande pa vòlè o!
Wow! Azaka, begging is not stealing!
F.K Kouzen o! Pase m vòlè!
M pito mande charite!
Friend o! Instead of stealing . . .
I would rather beg!
G.C Mezanmi, pase m vòlè la . . .
Man, instead of stealing . . .
F.K M pito mande charite!
I would rather beg!
G.C Ay! Pase m vòlè . . .
Ay! Instead of stealing . . .
F.K M pito mande charite!
I would rather beg!
G.C Ay! Pase m vòlè . . .
Ay! Instead of stealing . . .
F.K M pito mande charite!
I would rather beg!
G.C 4.51 Ay! Anmwe o! Anmwe, manman m nan! [Bilolo!]
Lafanmi o! pran kouray o!
Ay! Wow! O! Wow, my Mother! [Amen!]
Immediate family; relatives o! Take courage!
F.K 5.00 Anmwe o! Anmwe o!
Wow o! Wow o!
G.C Bèl mapou, ou mèt pran kouray o! Se vre!
Beautiful kapok tree (Vodu: magical powers; guardian; protective)
You may take courage o! It’s true!
F.K. Anmwe o! anmwe o! anmwe o! anmwe o!
Lafami o! Pran kouray o!
Wow o! Wow o! Wow o! Wow o!
Family o! Take courage o!
G.C 5.17 Anmwe o! [Bilolo!]
Woy! Woy! Woy! Way! Way! Way!
Anmwe, manman m nan! [Bilolo!], anmwe!
Anmwe woy! Anmwe, manman m nan! Anmwe o! Anmwe.
Lafami o! Pran kouray o!
Wow o! [Amen!]
Woy! Woy! Woy! Way! Way! Way!
Wow, my Mother! [Amen!] Wow!
Wow, woy! Wow, my Mother! Wow o! Wow.
Family o! Take courage o!
F.K 5.38 Anmwe o! Anmwe o!
Wow o! Wow o!
G.C Lafami, nou mèt pran kouray o! Se vre!
Family, we may take courage o! It’s true!
F.K Anmwe o! anmwe o! anmwe o! anmwe o!
Mapou, pran kouray o!
Wow o! Wow o! Wow o! Wow o!
Guardian tree, take courage o!
G.C Hmm! Anmwe o!
Hmm! Wow o!
F.K Lafami o! Pran kouray o!
Family o! Take courage o!
G.C O! Anmwe o!
O! Wow o!
F.K 5.59 Mapou, pran kouray o!
Guardian tree, take courage o!
G.C Mezanmi, anmwe o!
Man! Wow o!
F.K Lafami o! Pran kouray o!
Family o! Take courage o!
G.C Ay! Anmwe o!
Ay! Wow o!
F.K Mapou, pran kouray o!
Guardian tree, take courage o!
G.C O! Anmwe o!
O! Wow o!
F.K Lafanmi o! Pran kouray o!
Family o! Take courage o!
G.C Ay! Anmwe, manman m nan!
Ay! Wow, my Mother!
F.K Mapou, pran kouray o!
Guardian tree, take courage o!
G.C Ay! Anmwe, manman m nan!
Ay! Wow, my Mother!
F.K Lafanmi o! pran kouray o!
Family o! Take courage o!
G.C Ay! Anmwe!
Ay! Wow!
F.K Mapou pran kouray o!
Guardian tree, take courage o!
G.C Woy! Manman m nan!
Woy! My Mother!
F.K Lafanmi o! pran kouray o!
Family o! Take courage o!
G.C Ay! Manman m na a a a n!
Ay! My Mother!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *